ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม

การสร้างจินตนาการใหม่
March 9, 2012
คิดใหม่ เพื่ออนาคต ( Rethinking the Future )
March 9, 2012

ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม

ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม
Beyond Budgeting

ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการก.พ.ร.

การบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของทุนทางการเงิน (financial capital) และการจัดการการเงิน (financial management) เท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องของทุนทางปัญญา (intellectual capital) อันได้แก่ผู้บริหารที่มี ขีดความสามารถ (competent manager) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และทักษะ (skilled knowledge worker) ระบบงานที่มี ประสิทธิผล ลูกค้าผู้มีความจงรักภักดี รวมถึงตราผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มแข็ง และ การจัดการความรู้ (knowledge management)

ผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า ความพยายามในการสร้างคุณค่า (values) ของสินทรัพย์ทางปัญญา (intellectual assets) ได้ก่อให้เกิดผลในเชิงบวกสูงกว่าความพยายามในการใช้ประโยชน์สูงสุดของสินทรัพย์ทางการเงิน (financial assets) อันเป็นเหตุผลประการสำคัญที่ทำให้บรรดาองค์การต่างๆ พยายามปรับเปลี่ยน รูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน วิธีการบริหารจัดการ และการวัดผลการดำเนินงานใหม่

ดูเพิ่มเติมที่นี่

Download : ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม