งานวิจัย

February 7, 2012

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าอบรมคลินิกนักวิจัย เป็นการสอนใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ National Researc Project Management (NRPM) ที่คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบสงบ ต่อไปนี้ใครจะทำวิจัยถ้าไม่ส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRPM ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในระบบประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1-preaudit อยู่ในความรับผิดชอบของนักวิจัย เป็นส่วนที่นักวิจัยเป็นคนนำข้อมูลเข้า 2-Ongoing อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานในระดับหน่วยงาน เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ ถ้าผู้รับผิดชอบส่งมาให้ดำเนินการในส่วนใด นักวิจัยจึงจะทำได้ […]
February 7, 2012

โปรแกรมสนับสนุนการวิจัย

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นอกจากภารกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว งานวิจัยนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถหาได้สะดวกและราคาไม่แพงมากเหมือนที่ผ่านมา การแข่งขันอย่างเสรี ทำให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์อย่างสูงสุด  การวิจัยก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีโปรแกรมที่จะช่วยให้นักวิจัยทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เราลองมาดูกันว่าปัจจุบันโปรแกรมสนับสนุนการทำงานวิจัยมีอะำไรบ้าง โปรแกรมที่ใช้สนับสนุนโดยทั่วไปมีดังนี้ โปรแกรมทีั่่่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ web directory และ search engine ต่างๆ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สนับสนุนงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ บอกรับแตกต่างกันไปตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ เช่น IEEE […]
February 7, 2012

ฐานข้อมูลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

จากการที่ได้มีโอกาสให้ความรู้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในการการสืบค้นฐานข้อมูลด้านการวิจัย และการใช้โปรแกรมในการจัดการรายการอ้างอิงงานวิจัย EndNote ทำให้ทราบว่า นักศึกษารู้จักแต่ฐานข้อมูล ScienceDirect ซึ่งมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านเคมีอีกหลายฐาน เช่น ฐาน pubmed, ACS, Web of Science แม้กระทั่ง Ingentaconnect ก็ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้ค้นคว้ากัน ขอยกตัวอย่างฐานข้อมูล ที่ได้ช่วยให้นักศึกษาได้ค้นคว้าดังนี้ ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ […]