การจัดการความรู้

November 12, 2012

Building Capacity in Education Leadership and Management in the ASEAN Community

นายวันชัย  แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เนื้อหาโดยสรุป จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับความหลากหลายทั้งด้านสังคมและระบบ เศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก   ทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพ สูงขึ้น ให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเท่าเทียม ประเทศสมาชิกอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย  10ประเทศ  คือ  ไทย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  มาเลเซีย  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  และกัมพูชา ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ  […]
March 13, 2012

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ.2539 ซึ่งในระยะเริ่มแรกจะมีการประชุม หนังสือหรือบทความที่กล่าวถึงการจัดการความรู้ไม่มากนัก โดยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ความรู้ที่ยังไม่มีการถ่ายทอด (Tacit Knowledge) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) แต่ปัจจุบันศาสตร์ในเรื่องการจัดการความรู้ได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง มีการจัดประชุม หนังสือ และวารสารจำนวนมาก โดยเรื่องที่ศึกษาจะเกี่ยวข้องกับ ผลลัพธ์ […]
March 13, 2012

การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ผศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค การจัดการความรู้(Knowledgemanagementหรือkm) นักวิจัยได้ให้ความสนใจในแนวคิดด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) อย่างกว้างขวาง เมื่อประมาณ ปี 1998 (Nonaka & Takecuchi 1995; […]
March 9, 2012

ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม

ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม Beyond Budgeting ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการก.พ.ร. การบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของทุนทางการเงิน (financial capital) และการจัดการการเงิน (financial management) เท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องของทุนทางปัญญา (intellectual capital) อันได้แก่ผู้บริหารที่มี ขีดความสามารถ (competent manager) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และทักษะ (skilled knowledge worker) […]
March 9, 2012

การจัดการความรู้คืออะไร

การจัดการความรู้คืออะไร การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ (Process) ที่ดำเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดีขึ้นกว่าเดิม การจัดการความรู้ในความหมายนี้จึงเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎีอาจเป็นประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ (Resource Person) การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป้าหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรู้เป็นเครื่องมือ มีกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ “การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมาย” หลักการ 4 ประการของการจัดการความรู้ หลักการสำคัญ 4 ประการ […]
March 9, 2012

การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ในโลกยุค “สังคมแห่งความรู้, ยุคโลกาภิวัตน์, และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” หน่วยบริการสาธารณะ หรือที่เรียกว่าหน่วยราชการจะต้องปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก ความแตกต่างระหว่างราชการแบบเก่า กับราชการแนวใหม่ ราชการแบบเก่าเน้นการทำผลงาน เช่น หน่วยงานด้านการเกษตรอาจรายงานว่า ในปีที่ผ่านมา ได้ให้คำแนะนำด้านพันธุ์ข้าว ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงแก่เกษตรกร 1,000 ราย แต่ราชการแนวใหม่ต้องเน้นที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบ มองที่ตัวเกษตรกรว่ามีรายได้และชีวิตที่ดีหรือไม่ ไม่ใช่แค่มองที่งานของตัวนักวิชาการเกษตร […]