แนวคิด

March 8, 2012

The Mystery of Capital Why Capitalism Triumphs In The West And Fails Everywhere Else

Hernando De Soto เป็นผู้ก่อตั้งและประธานสถาบัน the Institute of Liberty and Democracy (ILD: www.ild.org.pe) ในประเทศเปรู ซึ่งดำ เนินงานเพื่อพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์ในการสร้างระบบตลาดที่มีกฏหมายในการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของคนยากจนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ผู้เขียนได้รับการยกย่องจากวารสาร the  Economist ว่าเป็นนักคิดคนสำคัญคนที่สองของโลก รวมทั้งได้รับการยกย่องจากวารสาร time ว่าเป็นหนึ่งในห้าคนละตินอเมริกันที่สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ของศตวรรษที่ยี่สิบ ประเด็นสำคัญของหนังสือกล่าวถึงสาเหตุที่ทำ ไมการนำ ระบบทุนนิยมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จในกลุ่มประเทศตะวันตก แต่ไม่ประสบความสำเร็จในประเทศโลกที่สามและในกลุ่มประเทศอดีตคอมมิวนิสต์ […]