เทคโนโลยีสารสนเทศ

March 12, 2012

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ซึ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นก้าวสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความมุ่งมั่น ที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความชำนาญให้กับสังคมไทยและสังคมโลก การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการศึกษาที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการก้าวกระโดดนั้น นอกเหนือไปจากการจัดการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องหลักแล้ว มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการจัดการศึกษา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างองค์ความรู้ให้กับ นักศึกษาและประชาชน ตามแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ICT […]