การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ซึ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นก้าวสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความมุ่งมั่น ที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความชำนาญให้กับสังคมไทยและสังคมโลก

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการศึกษาที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการก้าวกระโดดนั้น นอกเหนือไปจากการจัดการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องหลักแล้ว มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการจัดการศึกษา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างองค์ความรู้ให้กับ นักศึกษาและประชาชน ตามแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์เพื่อ “การตอบสนองแรงบันดาลใจด้าน ICT ของทุกคน(For Your ICT Inspiration)”

การตอบสนองแรงบันดาลใจด้าน ICT ของทุกคน ( For Your ICT Inspiration )
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้กำหนดพันธกิจโดยเริ่มจากการพัฒนาที่เร่งด่วน เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันและการเร่งสร้างศักยภาพและความพร้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น แนวทางการพัฒนา ICT จะดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ICT2010)

โดยมหาวิทยาลัยได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ด้านดังนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เป็นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ระบบการจัดการศึกษาและงานบริหารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เชื่อมต่อกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก ได้แก่จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮารฺ์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดหาจะใช้หลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง เช่น ห้องปฏิบัติการเครือข่ายฐานข้อมูล Web service และสื่อมัลติมีเดีย และจัดหาคอมพิวเตอร์สาธารณะ(Public computer) เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ได้มากขึ้นพัฒนาระบบเครือข่ายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตทั้งในระบบมีสายและไร้สาย การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (Voice over IP) การติดตั้งอุปกรณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และ การป้องกันความเสี่ยง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลภายในและเพื่อพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(MIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS) รวมทั้งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอกของรัฐบาล เช่น ศูนย์ปฏิบัติการ ระดับกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) รวมทั้งข้อมูลตามข้อกำหนดของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
การลงทุนด้าน ICT จะไม่ประสบความสำเร็จถ้ามหาวิทยาลัยไม่มีการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จึงดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจหลักคือ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ และผู้ดูแลระบบโดยแต่ละกลุ่มมีการจัดหลักสูตรต่อเนื่องและครอบคลุม เพื่อให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาต่อเนื่องสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ร่วมงาน นักศึกษา และชุมชน หรือประยุกต์ใช้กับงาน หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาโดยเน้นหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อให้นักศึกษามองเห็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด เพื่อเข้าสู่โลกของธุรกิจโดยเฉพาะหลักสูตรด้านเทคโนโลยี

ดูเพิ่มเติมที่นี่

Download : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Comments are closed.