อบรม

February 7, 2012

การจัดการไฟล์เรื่องสำคัญอันดับต้นก่อนนำเผยแพร่

จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งาน WordPress ทำให้รู้ว่าเรายังขาดความรู้ในเรื่องของการจัดการไฟล์ก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้ผู้ใช้หรือแม้กระทั่งผู้สร้างไฟล์ข้อมูลเองสามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้นทั้งจากเครื่องตนเองและจากการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต จากการอบรม WordPress ทำให้เราได้ตระหนักในด้านใดบ้าง สรุปให้พอเป็นสังเขป จาการอบรม มี 3 ประเด็นหลักคือ การใช้งาน Word Press จาก www.wordpress.com การใช้งาน Word Press จาก www.wordpress.org การใช้งาน Word Press […]
February 7, 2012

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าอบรมคลินิกนักวิจัย เป็นการสอนใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ National Researc Project Management (NRPM) ที่คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบสงบ ต่อไปนี้ใครจะทำวิจัยถ้าไม่ส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRPM ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในระบบประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1-preaudit อยู่ในความรับผิดชอบของนักวิจัย เป็นส่วนที่นักวิจัยเป็นคนนำข้อมูลเข้า 2-Ongoing อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานในระดับหน่วยงาน เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ ถ้าผู้รับผิดชอบส่งมาให้ดำเนินการในส่วนใด นักวิจัยจึงจะทำได้ […]
February 7, 2012

เทคนิคในการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล

จากการเข้าอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง เทคนิคการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล โดย อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างาน ไม่ว่าจะในระดับไหน จากการอบรมในวันนี้ ได้เรียนรู้มากมายทั้งจากเนื้อหาการบรรยาย และกรณีศึกษาที่อาจารย์มาให้ดู สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการอบรมมีดังนี้ เรื่องของทัศนคติ “ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้” และหลักการ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” ความสำคัญของการพัฒนาทีมงาน การสอนงาน (coaching) ปัจจัยที่ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 […]