ประสิทธิภาพการทำงาน

May 8, 2012

การจัดการกับ “เวลา” อย่างไรให้ได้ “งาน”

การจัดการกับ “เวลา” อย่างไรให้ได้ “งาน” นางสุจิตรา   ยอดเสน่หา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เนื้อหาโดยสรุป ทฤษฎีการบริหารเวลาตามกรอบแนวคิดของ Stephen R. Covey โดยแบ่งตารางการบริหารงานเป็น 4 ช่อง ตามกิจกรรม ดังนี้ ช่องที่ 1 สำคัญและด่วน ลักษณะของงานสำคัญและด่วน เช่น งานที่เป็นวาระเร่งด่วนขององค์กร ปัญหาที่ไม่คาดคิด […]
August 10, 2011

แนวคิดการจัดกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง           แนวคิดการจัดกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร       ดร.สุทธิ ภาษีผล  ปรึกษาอิสระ และอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ   สรุปเนื้อหาการบรรยาย                   กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คือ กระบวนการที่สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐาน (Standard) เป็นที่ยอมรับ (Acceptable) […]