ธรรมาภิบาล

November 25, 2009

การศึกษาสถานภาพธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

ประเด็นการศึกษา 1. สถานภาพธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาการ และพัฒนาการของโครงสร้างคณะกรรมการ (Development of Committee Structure) เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการ การตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสองสภา ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น เช่น สภาคณาจารย์ฯ สภานักศึกษา บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Activities) เช่น การบริหารสินทรัพย์เชิงกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา วิธีการวัดการดำเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัย […]