ฐานข้อมูลออนไลน์

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

          การอบรม เรื่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier วิทยากรโดย  คุณณัฐพล ศรีสุรักษ์ เพื่อพัฒนาการค้นคว้าศึกษางานวิจัย การเขียนงานวิจัยที่ดีให้ได้รับการตีพิมพ์ และประเมินผลกระทบการทำวิจัย (Application of Elsevier Research Platform in Research Development) จากฐานข้อมูล ScienceDirect , Scopus และ Mendeley โดยพัฒนามาจากบริษัท Elsevier ดังนี้

          ฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงสำนักพิมพ์ต่างๆ มากกว่า 5,000 สำนักพิมพ์ แต่ฐานนี้จะไม่มีให้บริการในส่วนของ Full Text

          ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มี Full Text ทั้งของหนังสือ และวารสาร

          ฐานข้อมูล Mendeley เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยในการจัดการบรรณานุกรม การทำงานร่วมกัน การค้นหางานวิจัย และการช่วยติดต่อกับกลุ่มนักวิจัยได้

          ฐานข้อมูล SciVal เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยวางกลยุทธ์ในการทำวิจัย

          ฐานข้อมูล Newsflo เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับสื่อ เพื่อช่วยในการพิจารณาบทความที่เกี่ยวข้องว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน

ขั้นตอนการทำวิจัย โดยบริษัท Elsevier แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

  1. ก่อนที่จะทำวิจัย (Enabling Research) ขั้นแรกทำการพิจารณาทีมวิจัยก่อนว่าควรจะมีใครบ้างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เราจะทำ, การพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่ได้ว่าพอในการทำวิจัยหรือไม่, การพิจารณาในส่วนของความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ซึ่งฐานข้อมูล SciVal จะเป็นตัวช่วยในการวางกลยุทธ์การทำวิจัยในกระบวนการแรก
  2. การสืบค้นงานวิจัย (Doing Research) เป็นการสืบค้นงานวิจัยและอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, การค้นหากลุ่มนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง, การทำการทดลองผล และการวิเคราะห์ผล ด้วยการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล ScienceDirect และฐานข้อมูล Mendeley มาใช้ในขั้นตอนนี้
  3. การแจ้งผลการวิจัย (Sharing Research) เป็นการส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์โดยการใช้งานฐานข้อมูล Scopus เป็นตัวพิจารณาหาดูค่า Impact Factor ของวารสารที่เราจะตีพิมพ์ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูล Newsflo เพื่อช่วยในการพิจารณาบทความที่เกี่ยวข้องว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

          สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการ และแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการในการนำไปใช้กับงานวิจัยได้อย่างเป็นประโยชน์ รวมถึงทราบถึงฟังก์ชันการทำงานของฐานข้อมูลใหม่ที่บริษัท Elsevier มีให้บริการเพื่อช่วยสนับสนุนในการทำวิจัย

July 7, 2017

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier […]
July 5, 2017

การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย […]
October 18, 2012

การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect 2012

นางเยาวลักษณ์  แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect วิทยากรคือ […]