ชุดแอปพลิเคชัน

July 7, 2017

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม การอบรมเน้นเนื้อหาในส่วนของการแนะนำเรื่อง Devices ที่ใช้สนับสนุนการทำงานแบบ Smart Teacher และการใช้งาน Office 365 ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลัก ดังนี้ การสอนแบบ Smart Teacher           การสอนแบบ Smart […]