ความคิดเชิงบวก

June 26, 2018

เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Building positive attitude for life quality development)

นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ การบรรยายธรรม เรื่อง การปรับตัวของบุคลากรในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีความสุข  โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระอาจารย์วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน                     “แผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์ แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็ญ แผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่มเย็น เพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรม เมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาด้านใด ๆ ก็ไร้ผล การพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคน เพื่อให้เกิดผลพัฒนาที่ถาวร” […]