การออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

February 8, 2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

นายวันชัย แก้วดี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 โดยจัดให้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Post Classroom : Digital Library การบรรยายและการสาธิต ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Color Grading […]