การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0

November 6, 2017

โครงการอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0

นายวันชัย แก้วดี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ เนื้อหาโดยสรุป การสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สื่อประชาสัมพันธ์จะประกอบด้วยสื่อหลายๆ อย่าง เช่น ตัวอักษร รูปภาพ วีดิโอ เสียง แล้วแต่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการออกแบบหรือการผลิตสื่อแต่ละชนิดให้ออกมาแล้วให้สามารถสื่อความหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ และเป็นที่ดึงดูดความสนใจผู้รับชมข่าวสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันการศึกษาที่ต้องดำเนินงานในด้านการเรียนการสอนที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  พัฒนาบุคลากรเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของแรงงาน  ในการพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี  จะต้องมีความถูกต้อง สวยงามและทันสมัย  มุ่งสู่ยุคแห่งเทคโนโลยียุค 4.0 […]