การวิเคราะห์ระบบงาน

September 21, 2018

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตร “การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน (Work process design & analysis)

แหล่งที่มาภาพ : www.manpowerthailand.com นายวันชัย แก้วดี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ การบรรยายในหัวข้อ  “การมองการทำงานขององค์กรแบบใหม่ในเชิงระบบ และการจัดการองค์กรใน 3 ระดับ ( Organization /Process/Job Level) โดย นายจำลักษณ์  ขุนพลแก้ว สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) คือขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ โดยเริ่ม ตั้งแต่การนำเงินมาลงทุนในกิจการเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องจักร […]