การพัฒนาบุคลากร

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร
“ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร”

กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาโดยสรุป

การศึกษาหาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่กว้างขึ้น ประเทศไทย 63 ล้านคน แต่เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ใหม่ที่เราจะอยู่กับโลกหรือขอบเขตอีก 585 หรือ 600 ล้านคน เราจะเป็นอย่างไร ที่สำคัญเราไม่ไปคนอื่นเขาก็มา ใครไปเห็นมาก ก็รู้มาก รู้มากก็เข้าใจปัญหาต่างๆได้มาก ก็สามารถชนปัญหาต่างๆได้มาก ดังนั้นประเทศไทยจะเข้สไปสู่อาเซี่ยนอยู่ท่ามกลางคน 585 ล้านคน อยู่ที่คนไทยจะสามารถรู้จักคน รู้จักพื้นที่่ อยากให้พวกเขาเราก้าวเดินไปสู่ข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง การบรรยายในครั้งนี้เรื่องที่จะกล่าวถึง คือ

การศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน

1.  การศึกษาไทยเป็นอย่างไร

2.  ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไร

การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

โลกเปลี่ยนไปถ้าเรามองไม่เห็นเป้าหมายชัดๆของคนในประเทศ หรือถ้าย่อลงมามองไม่เห็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัย แล้วเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเมื่อเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมายในการทำงานคืออะไร ต่างคนก็ตั้งเป้าหมายของตนเอง ในลักษณะการทำงานเดิมๆ บางคนก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไร  การบริหารราชการยุคใหม่ สถาบันการศึกษาผลิตนักศึกษา ผลิตแบบไหน อย่างไร เป้าหมายขึ้นอยู่กับผู้บริหารเปลี่ยนไปตามความเห็นของผู้บริหาร เมื่อเป้าหมายหลักไม่ชัดเจน ผลไม่ชัดเจน แต่ละคนจึงมามุ่งเป้าหมายของตนเอง

Download : ศิลปะการพัฒนาบุคลากร

September 6, 2012

ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร” กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื้อหาโดยสรุป การศึกษาหาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่กว้างขึ้น ประเทศไทย […]
September 13, 2011

การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร

เรื่อง                การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 (เวลา […]
May 4, 2011

ระบบนิเวศธุรกิจพลังในการแข่งขันที่เหนือกว่า

Our competitors arent taking our market share with […]
November 23, 2009

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและห้องสมุด

ได้มีโอกาสไปสัมมนาเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและห้องสมุด (Social networking online for information literacy&library)  จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา […]
August 27, 2009

ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System)

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญของระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development […]