การพัฒนาบุคลากร

September 6, 2012

ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร” กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื้อหาโดยสรุป การศึกษาหาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่กว้างขึ้น ประเทศไทย 63 ล้านคน แต่เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ใหม่ที่เราจะอยู่กับโลกหรือขอบเขตอีก 585 หรือ 600 ล้านคน เราจะเป็นอย่างไร ที่สำคัญเราไม่ไปคนอื่นเขาก็มา ใครไปเห็นมาก ก็รู้มาก รู้มากก็เข้าใจปัญหาต่างๆได้มาก ก็สามารถชนปัญหาต่างๆได้มาก ดังนั้นประเทศไทยจะเข้สไปสู่อาเซี่ยนอยู่ท่ามกลางคน 585 ล้านคน อยู่ที่คนไทยจะสามารถรู้จักคน รู้จักพื้นที่่ […]
September 13, 2011

การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร

เรื่อง                การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร           พ.อ. อิทธิเดช   จันโททัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเนสซี่ แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล อเชีย จำกัด  สรุปเนื้อหาการบรรยาย    แผนพัฒนารายบุคคล […]
May 4, 2011

ระบบนิเวศธุรกิจพลังในการแข่งขันที่เหนือกว่า

Our competitors arent taking our market share with devices ; they are taking our market share with an entire ecosystem (คู่แข่งทั้งหลายไม่ได้กำลังแย่งส่วนแบ่งตลาดของเราด้วยแค่สินค้าใหม่ แต่เค้าแย่งส่วนแบ่งตลาดของเราโดยใช้ทั้งระบบนิเวศธุรกิจเลย) ข้อความส่วนหนึ่งจากจดหมายเปิดผนึกถึงพนักงานของโนเกีย โดย Nokia CEO […]
November 23, 2009

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและห้องสมุด

ได้มีโอกาสไปสัมมนาเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและห้องสมุด (Social networking online for information literacy&library)  จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ร่วมกับห้องสมุดกลุ่มแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต    วันนี้เลยขออนุญาตนำความรู้ที่ไปสัมมนามาสรุปโดยย่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครื่อข่ายในการสื่อสารเริ่มจากภายในองค์กรออกสู่สังคมภายนอก ผลที่ได้รับจากการที่ร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้คือทราบถึงเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบออนไลน์  ประโยชน์ที่จะได้รับในรูปแบบของการสื่อสารแบบออนไลน์  ในด้านของบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ที่มากขึ้น   ด้านของมหาวิทยาลัย เครือข่ายทางสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและเผยแพร่ความรู้และเกิดความร่วมมือระหว่างกันที่มากขึ้น ปัจจุบันได้มีการวิจัยออกมากันแล้วว่า การสืบค้นจากฐานข้อมูล Opac ในห้องสมุด มีปริมาณการใช้ที่ลดลง เพราะเนื่องจากผู้ใช้บริการหันไปใช้ เวป twitter เวป […]
August 27, 2009

ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System)

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญของระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System) ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องจึงให้กองบริหารงานบุคคลนำระบบดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถที่ใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการทำงานโดยต้องนำความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) มาช่วยให้สามารถปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานได้