การบริหารชีวิต

April 18, 2012

“การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน”

“การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน” นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เนื้อหาโดยสรุป พระธรรมโกศาจารย์ ศาสตราจารย์และอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม โดยบรรยายเรื่อง “การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน” การบริหารกาย คือ การที่เราทำให้ร่างกายได้ใช้แรงงานหรือกำลังที่มีอยู่ในตัว เพื่อให้ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เกิดการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน การวิ่ง การทำงาน การบริหารจิต คือ […]
April 17, 2012

การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน

การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป พระธรรมโกศาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ทุกคนเปรียบเหมือนดังกระจกเงาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของแต่ละคน ถ้าหากชีวิตมีแต่ความเครียด เครียดกับทุกสิ่งรอบข้าง เครียดกับการทำงาน เครียดกับเพื่อนร่วมงาน เครียดกับเรื่องส่วนตัว กระจกเงารอบข้างก็จะสะท้อนให้เราเห็น ทุกคนรอบข้างจะออกหากจากเรา ถ้าหากชีวิตมีแต่ความสุข สนุกกับการทำงาน สนุกกับทุกสิ่งรอบข้าง คนรอบข้างก็จะมีความสุขไปกับเรา การบริหารตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และสร้างความสุขในการทำงาน สามารถทำได้ ดังนี้ ในการทำงานย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดาแต่อย่าแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์ ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนความคิด […]