การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
March 13, 2012
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ
April 17, 2012

การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน

การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

พระธรรมโกศาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ทุกคนเปรียบเหมือนดังกระจกเงาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของแต่ละคน ถ้าหากชีวิตมีแต่ความเครียด เครียดกับทุกสิ่งรอบข้าง เครียดกับการทำงาน เครียดกับเพื่อนร่วมงาน เครียดกับเรื่องส่วนตัว กระจกเงารอบข้างก็จะสะท้อนให้เราเห็น ทุกคนรอบข้างจะออกหากจากเรา ถ้าหากชีวิตมีแต่ความสุข สนุกกับการทำงาน สนุกกับทุกสิ่งรอบข้าง คนรอบข้างก็จะมีความสุขไปกับเรา

การบริหารตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และสร้างความสุขในการทำงาน สามารถทำได้ ดังนี้
ในการทำงานย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดาแต่อย่าแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์ ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนความคิดในแง่มุมใหม่จะช่วยให้เครียดน้อยลง คิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างที่คนอื่นคิดและคิดถึงคนอื่นบ้าง

ในส่วนการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร่วมมือกันในการทำงาน ก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นมีกำลังใจ สนุกสนานกับงานมากกว่าการทำงานโดยลำพัง เพียงแค่เรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ และในการทำงานควรรู้จักที่จะพูด สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ ประโยคเหล่านี้ควรพูดติดปากแสดงถึงการมีมรรยาทของเรา และเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานจะช่วยตัดปัญหาลดความเครียด

ดังนั้น ทุกคนควรมีพลังภายใน 5 ประการ คือ 1. ศรัทธา มีความศัรทธาต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อองค์กร 2. วิริยะ มีความขยัน และมีกำลังใจ 3. สติ มีสติรู้ทันสิ่งเฉพาะหน้า ใส่ใจกับปัจจุบัน 4. สมาธิ มีความตั้งมั่น แน่วแน่ต่อสิ่งที่ทำ ไม่ฟุ้งซ่าน และ 5. ปัญญา มีสุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการฟังและการศึกษาเล่าเรียน จินตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล และภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการฟังบรรยายธรรมะในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า คนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ที่จะเลือกใช้คนให้ตรงกับงาน ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล และขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการคน ดังคติที่พระธรรมโกศาจารย์กล่าวว่า โง่เรื่องไหน เรียนเรื่องนั้น อ่านตนออก สอนตนได้ ใช้ตนเป็น