การตัดสินใจ

March 9, 2012

บทคัดย่อสําหรับผู้บริหารจากหนังสือเรื่อง”The Responsibility Virus”

บทนำ หนังสือเรื่อง The Responsibility Virus นี้ Roger L. Martin ผู้เขียนได้เขียนจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัทต่างๆ ในการพัฒนากลยุทธ์ การวางแผน และการดำเนินงาน โดยได้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเกิดขึ้นในองค์กรนั้น มักเริ่มต้นมาจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วคนต้องการเป็นผู้ชนะ ต้องการควบคุมสถานการณ์ และไม่ต้องการอยู่ในสภาพน่าอับอาย ดังนั้นจึงแสดงออกโดยการรับผิดชอบที่มากเกินไป หรือการอยู่เฉยและรับผิดชอบให้น้อยที่สุด โดยพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยแท้จริงแล้ว เราสามารถหลีกเลี่ยงการแสดงบทบาทของการรับผิดชอบที่มากและน้อยเกินไปได้ ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนะวิธีการต่างๆในการหลีกเลี่ยงบทบาทเหล่านั้น และทำ ให้การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนเหมาะสม […]
August 10, 2011

กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง               กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร          ดร.รัฐ  ธนาดิเรก สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักการพื้นฐาน (Foundation of Strategic Thinking)  –       การคิดเชิงกลยุทธ์ – Foundation of Strategic Thinking […]