บทคัดย่อสําหรับผู้บริหารจากหนังสือเรื่อง”The Responsibility Virus”

The Mystery of Capital Why Capitalism Triumphs In The West And Fails Everywhere Else
March 8, 2012
Why CEOs fail
March 9, 2012

บทคัดย่อสําหรับผู้บริหารจากหนังสือเรื่อง”The Responsibility Virus”

บทนำ
หนังสือเรื่อง The Responsibility Virus นี้ Roger L. Martin ผู้เขียนได้เขียนจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัทต่างๆ ในการพัฒนากลยุทธ์ การวางแผน และการดำเนินงาน โดยได้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเกิดขึ้นในองค์กรนั้น มักเริ่มต้นมาจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วคนต้องการเป็นผู้ชนะ ต้องการควบคุมสถานการณ์ และไม่ต้องการอยู่ในสภาพน่าอับอาย ดังนั้นจึงแสดงออกโดยการรับผิดชอบที่มากเกินไป หรือการอยู่เฉยและรับผิดชอบให้น้อยที่สุด โดยพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยแท้จริงแล้ว เราสามารถหลีกเลี่ยงการแสดงบทบาทของการรับผิดชอบที่มากและน้อยเกินไปได้ ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนะวิธีการต่างๆในการหลีกเลี่ยงบทบาทเหล่านั้น และทำ ให้การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนเหมาะสม รวมทั้งช่วยให้การกำหนดทางเลือกและตัดสินใจในประเด็นสำ คัญต่างๆดีขึ้น

ความกลัวต่อความผิดพลาด
ความกลัวต่อความผิดพลาด ( Fear of failure) เป็นสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เปรียบเสมือนเป็นไวรัสที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบของบุคคลหนึ่งที่สามารถติดต่อไปยังบุคคลอื่นได้ (Responsibility virus) ในองค์กรที่มีผู้นำ ซึ่งแสดงความรับผิดชอบในลักษณะวีรบุรุษ (Heroic responsibility) ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่โดยลำ พัง ผู้นำ นั้นจะต้องทำ งานหนักมากขึ้น และมากขึ้น เพื่อคงลักษณะของความเป็นผู้กล้าหรือวีรบุรุษสำ หรับเหตุการณ์นั้นๆไว้ โดยไม่มีการหารือ ร่วมมือ หรือแบ่งปันความรับผิดชอบต่างๆ กับบุคคลอื่น ผู้นำ ประเภทนี้มักมองผู้ร่วมงานอื่นๆว่าไม่สำคัญ ไม่รับผิดชอบ ไม่มีความสามารถพอในการดำ เนินงานและยังคงต้องพึ่งการเป็นผู้นำ จากตนอยู่

ในขณะเดียวกันผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามก็มีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติว่า เมื่อเกิดปัญหาต่างๆขึ้นผู้ที่เป็นผู้นำ จะต้องเป็นบุคคลที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ และต้องมีความรับผิดชอบเต็มที่ โดยไม่คำนึงว่าผู้นำนั้นจะมีความสามารถพอที่จะจัดการกับปัญหานั้นๆหรือไม่ โดยผู้ตามจะเป็นผู้ถอยออกมาจากปัญหานั้นและเฝ้ามองการดำเนินงานของผู้นำ

ดูเพิ่มเติมที่นี่

Download : บทคัดย่อสําหรับผู้บริหารจากหนังสือเรื่อง”The Responsibility Virus”