บทคัดย่อสําหรับผู้บริหารจากหนังสือเรื่อง”The Responsibility Virus”