David L.Dotlich และ Peter C.Cairo  ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้อบรม และให้คำแนะนำ แก่ผู้บริหารระดับสูง (Coaching) เขาได้เขียนจากประสบการณ์ในการอบรม แนะนำ แก่ผู้นำ หลายพันคน หนังสือเล่มนี้ได้เสนอขั้นตอนที่จะช่วยเหลือผู้บริหารแต่ละคนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล

CEO (Chief Executive Officer) หรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงจะประสบกับการเป็นผู้นำ ที่จะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ การเรียนรู้จากความล้มเหลว ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้ทราบว่าผู้นำ ในทุกระดับจะต้องระมัดระวังพฤติกรรมที่เป็นเชิงลบและควบคุมให้ได้

ความเป็นผู้นำมีลักษณะอย่างไร    เราจะให้นิยามของความเป็นผู้นำอย่างไร

ความเป็นผู้นำ เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะสร้างและดำ รงทีมงานที่มีพฤติกรรมที่ดี และความเป็นผู้นำ ที่ถูกประเมินในทีมงาน

ลักษณะผู้นำที่มีความสามารถมีลักษณะดังนี้

1. ผู้นำ ต้องมีความซื่อสัตย์ รักษาคำ พูด

2. กล้าตัดสินใจ

3. มีความสามารถ

4. มีวิสัยทัศน์ เขาสามารถให้เหตุผลว่าทำ ไมกิจกรรมของทีมงานสำคัญและกิจ

กรรมนั้นสร้างอนาคตที่ดีแก่ทีมงานอย่างไร

นอกจากนั้นผู้นำ จะต้องเป็นคนที่ถ่อมตัวและมีความพยายามไม่ย่อท้อ สองในสามของผู้นำ ในโลกตะวันตกจะล้มเหลว เขาอาจจะถูกไล่ออก ถูกลดตำแหน่ง หรือลดบทบาท เหตุผลทั่วไปคือ การที่ผู้นำ ไม่สามารถสร้างหรือรักษาทีมงาน เมื่อคนอยู่ภายใต้ความกดดัน หรือสาเหตุที่ทำ ให้เขาผิดพลาดซึ่งจำแนกออกเป็น 11 ประเภท ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

CEO จะประสบความล้มเหลวซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำ หรือไม่กระทำ ที่เป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแก่องค์กร ทำ ให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชนในทางลบ ตัดสินใจไม่รอบคอบ ไม่ให้ความสำคัญต่อบุคคลสำคัญ พลาดโอกาสที่ดี และมองข้ามแนวโน้มและการพัฒนา

การป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด คือ การเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อผิดพลาดทั้ง 11 ประการ

การเรียนรู้ความผิดพลาด

โรเบิร์ต โฮแกน ศาสตราจารย์ และนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมได้ศึกษาวิจัยเรื่อง.มองด้านมืด. (.dark sides.) ที่มีผลต่ออาชีพและผลทางลบแก่องค์กร โครงสร้างของบุคลิกภาพที่ทำ ให้คิดเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้นำ ล้มเหลว อาจมีสาเหตุมาจากการที่ไม่สามารถบริหารจัดการในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดการให้สำเร็จให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างถูกต้อง ทำ ไม CEO ต้องการทำ ให้สิ่งที่ถูกต้องแต่ต้องลงเอยด้วยความผิดพลาด

ผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้ที่เรียนรู้ที่จะประสานกับผู้ที่รับผิดชอบ ผู้นำ ในวงการธุรกิจในวงการต่าง ๆ ต่างก็ยอมรับว่าความสำเร็จของการเป็นผู้นำ คือ การทำ งานร่วมกับผู้อื่นได้ดีแค่ไหน เขาเข้าใจพวกเขาได้ดีแค่ไหน การช่วยเหลือให้ผู้นำ เพิ่มประสิทธิผลในการทำ งาน เมื่อมีผู้สอนงานให้ CEO และผู้บริหารระดับสูงต่าง ๆ พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หรือการเผชิญกับการช่วยเหลือพวกเขาให้เข้าใจบุคลิกภาพของพวกเขาเอง ถ้ามีการได้ทำ อย่างนั้น จะเป็นการเพิ่มความสำเร็จการยอมรับตนเองและใช้เครื่องมือง่ายๆ ในการทำ งานให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้

การทำงานของผู้ที่ล้มเหลวอยู่เสมอ อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

• ความหยิ่งจองหอง คิดว่าตัวเองเท่านั้นเป็นผู้ถูก คนอื่น ๆ ผิด

• ชอบปฏิบัติตนให้เป็นจุดสนใจ

• อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

• ระมัดระวังมากเกินไป

• มักจะไม่เชื่อถือผู้อื่น มักจะมองสิ่งใด ๆ ด้านลบ

• ชอบโดดเดี่ยว คุณมักจะไม่พยายามเกี่ยวข้องและไม่ติดต่อกับผู้อื่น

• มีความประสงค์ร้าย ถือว่ากฎมีไว้ให้ทำ ผิด

• มักจะปฏิบัติตัวแตกต่างจากผู้อื่น คิดว่าเป็นความสนุกสนานที่จะแตกต่างจาก

ผู้อื่น

• ต่อต้านผู้อื่นอย่างเงียบ ๆ ความเงียบไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ ทำ ให้ผู้อื่นคิดว่าเป็น

การยอมรับ

• พอใจแต่สิ่งดีเลิศ ทำ สิ่งเล็กน้อยให้ถูกต้อง แต่ละเลยสิ่งใหญ่ หรือทำ สิ่งใหญ่ แต่ดำ เนินไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

• มีความกระตือรือร้นที่จะเอาใจผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งทำ ให้เกิดผลเสียตามมาภายหลัง

คนส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ทำ งานล้มเหลวอยู่เสมอ หนังสือเล่มนี้จะนำ เสนอเครื่องมือในการประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้ที่ล้มเหลวอยู่ภายใต้ความเครียดของตนเอง ซึ่งไม่ได้เป็นความเครียดของผู้อื่น บางคนพบว่ากำหนดเวลาสิ้นสุดที่กระชั้นชิดจะสร้างความกดดันอย่างมากมายเมื่อเขาไม่มีอะไรจะทำ สถานการณ์ที่เคร่งเครียดจะเกี่ยวข้องจาก ความพยายามที่จะสร้างผลประโยชน์จากโอกาสสำคัญ ได้แก่ การได้เปลี่ยนงานและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเป็นสาเหตุของความเครียดเช่นกัน

2. จะต้องใช้เวลานานในการแก้ไขสถานการณ์ หาวิธีบริหารจัดการกับปัญหาอุปสรรค

3. ผู้บริหารระดับสูงที่มีบุคลิกภาพในด้านลบ เช่น ผู้บริหารที่มีความเย่อหยิ่งจองหอง มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอาจจะมีผลต่อบริษัทเช่นกัน

4. ผู้บริหารที่ล้มเหลวจะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไป อาจจะสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและส่วนรวม

5. คนทั่วไปจะมีความล้มเหลวในการทำ งาน เช่น อาจจะตั้งคำ ถามตัวเองว่า.ฉันจะเอาใจคนอื่น ๆ พร้อม ๆ กับมีความหยิ่งจองหองในเวลาเดียวกันได้อย่างไร. หรือ .จะให้ฉันเป็นคนที่ชอบปลีกตัวอยู่โดดเดี่ยวในขณะเดียวกันให้ปฏิบัติตนให้คนอื่นสนใจด้วย ซึ่งเป็นไปไม่ได้. บุคลิกภาพที่ขัดแย้งกันนี้จะสร้างพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

ทํ าไม CEO จึงประสบความล้มเหลวมากกว่าผู้นำคนอื่น ๆ

เหตุผลเพราะว่า CEO เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำ ความล้มเหลวของคนกลุ่มนี้เป็นที่น่าสนใจในการศึกษาหาสาเหตุ CEO เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร จึงทำ ให้รู้สึกว่า CEO ประสบความล้มเหลวมากกว่าผู้นำ คนอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติมที่นี่

Download : Why CEOs fail