การจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์

August 3, 2020

4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุน การจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วย 4 ขั้นตอน 1. ลงทะเบียนนัดหมาย “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 18.30 น. เสาร์- อาทิตย์ 09.00 – 16.30 น. ลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่  http://bit.ly/VDOonline 2. […]