การควบคุมอารมณ์

September 13, 2011

การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ

เรื่อง            การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ  วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม  2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร       อาจารย์แสงอุษา  โลจนานนท์   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม  บริษัท เอเชีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด สรุปเนื้อหาการบรรยาย   เหตุผลและความจำเป็นในการบริหารอารมณ์ ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ออารมณ์และกรอบความคิดในการทำงาน รวมถึงแรงต้านที่เป็นผลมาจากความไม่สมดุลของความเร็วในการเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารอารมณ์  […]