การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ

มายาทการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม
September 13, 2011
ภาวะผู้นำสำหรับองค์กรยุคใหม่
September 13, 2011

การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ

เรื่อง            การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ 

วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม  2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.) 

วิทยากร       อาจารย์แสงอุษา  โลจนานนท์   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม  บริษัท เอเชีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

สรุปเนื้อหาการบรรยาย  

เหตุผลและความจำเป็นในการบริหารอารมณ์ ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ออารมณ์และกรอบความคิดในการทำงาน รวมถึงแรงต้านที่เป็นผลมาจากความไม่สมดุลของความเร็วในการเปลี่ยนแปลง
หลักการบริหารอารมณ์  ในการทำงานและการดำรงชีวิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารปัญญาและอารมณ์ เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างมีความสุข
E.Q. หรือ emotional quotient เป็นศักยภาพของบุคคลในการตระหนักถึงการใช้ปัญญากำกับอารมณ์ของตนเอง และการใช้ปัญญาในการบริหารอารมณ์ของผู้อื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในการใช้ปัญญากำกับอารมณ์ทั้งของตนเองและผู้อื่นนี้ เราจะต้องเข้าใจตัวของเราเองเสียก่อนว่าเรารู้สึกอย่างไร ทำไมจึงรู้สึกเช่นนั้น และเมื่อเราเริ่มเข้าใจตัวเอง แล้วเราก็จะสามารถนำประสบการณ์นี้ไปพัฒนาความสามารถเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นต่อไป ขณะเดียวกัน ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของตัวเองได้ เราก็จะสามารถทำนายความรู้สึกของคนรอบข้างที่เป็นผลกระทบจากพฤติกรรมของเราได้ในระดับหนึ่ง   โดยอ้างอิงกับประสบการณ์ต่างๆที่เราได้เคยประสบมา ดังที่กล่าวมานี้เราอาจแบ่งความสามารถในการใช้ปัญญากำกับอารมณ์ออกเป็นสองส่วน คือ

1.     ส่วนของการใช้ปัญญากำกับอารมณ์ของตนเอง

–       รู้จักอารมณ์ของตัวเอง

–       สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้

–       สามารถสร้างสรรค์อารมณ์ของตนเองได้

2.     ส่วนของการใช้ปัญญาบริหารอารมณ์ของผู้อื่น

–       เข้าอกเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น

–       ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น ตลอดจนสร้างสังคมที่เกื้อกูล

การบริหารอารมณ์ คือ ศักยภาพของบุคคล ในการตระหนักถึงการใช้ปัญญากำกับอารมณ์ของตนเอง และใช้ปัญญาในการบริหารอารมณ์ของผู้อื่น

ความเครียดจากอัตราความเร็วที่แตกต่าง (Speed Stress) 

–      ความเร็วของคุณ (Your speed)

–      ความเร็วที่อยู่รอบตัวคุณ (World speed)

กระบวนการพัฒนา EQ และศักยภาพด้วย Thai SMILE

–      รู้จักและชื่นชมในธรรมชาติของศักยภาพของตนเอง (Self-awareness)

–      บริหารสมดุลของอารมณ์และปัญญา (Manage emotional)  

–      สร้างสรรค์เป้าหมายและแรงบันดาลใจในการปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง (Innovate inspiration)

–      เข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งรอบข้าง (Listen with head & heart) 

–      อยู่กับธรรมชาติรอบตัวอย่างมีความสุข (Enhance social skill)

ที่มาของความเครียดและแรงต้านในการปฏิบัติงาน

–      แรงต้านจากภายใน  ประกอบด้วย ความเฉื่อย ความกลัว (ความเชื่อมั่น) ความโกรธ ทิฐิ

–      แรงส่งในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คน/ทีมงาน เงิน/ค่าตอบแทน ระบบ/ขั้นตอน เทคโนโลยี/ / เครื่องมือ

ปรับแรงต้านเป็นแรงส่ง ปรับพลังลบเป็นพลังบวก

–      แรงส่งในการปฏิบัติงาน คน/ทีมงาน เงินค่า/ค่าตอบแทน ระบบ/ขั้นตอน เทคโนโลยี/เครื่องมือ

–      แรงส่งจากภายใน ความชอบ ความสุข ความสนุก ความเพียร

ปัจจัยพื้นฐานเพิ่มความสุขในการดำรงชีวิต

–      ทักษะ  ทำให้เกิดความสำเร็จ

–      ความชอบ ทำให้มีความสุข

**เลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างสร้างสรรค์ เมื่อมีสิ่งที่เข้ามากระทบ จะเกิดการตอบสนอง

ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม

1.      นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

2.     สามารถเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น และประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น ตลอดจนสร้างสังคมที่เกื้อกูลกัน