โปรแกรม EndNote X8

July 5, 2017

การใช้งานโปรแกรม EndNote X8

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม EndNote X8  โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร มีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเรื่อง การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ ( New library), การตั้งค่าใน Library, การจัดการข้อมูล, การนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน Endnote, การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณนุกรม (ฺBibliography Style) […]