แรงงาน–ไทย

April 7, 2015

AEC กับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานในไทย

นางสาววราภรณ์ จันทคัต ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมฯ  ครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแรงงานในไทยภายใต้การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ  AEC  (Asean  Economics  Community)  มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ AEC 1.1      ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบ่งเป็นสองภาคส่วน  คือ  ภาคการผลิต  และ  ภาคการตลาด 1.2      เป้าหมายของการรวมกลุ่ม  คือ  สร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน  […]