แผนปฏิบัติราชการ

May 16, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวันชัย แก้วดี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ การบรรยายพิเศษ เรื่อง RMUTT Innovative University  โดย นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในช่วงปี 2557 – 2560 มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”การนำมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมนั้น จะต้องพัฒนาเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตนวัตกรรม การส่งเสริมอาจารย์พัฒนาการสอนโดยเน้นการผลิตนวัตกรรม ทำงานการวิจัย และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การคิดและพัฒนานวัตกรรม The […]