เศรษฐกิจสร้างสรรค์

August 10, 2011

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เรื่อง            เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร       ผศ. ดร. การดี   เลียวไพโรจน์  ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สรุปเนื้อหาการบรรยาย   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) […]