เศรษฐกิจ

August 10, 2011

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เรื่อง            เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร       ผศ. ดร. การดี   เลียวไพโรจน์  ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สรุปเนื้อหาการบรรยาย   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) […]
August 10, 2011

ทิศทางของเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

เรื่อง            ทิศทางของเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร        อ.สุภัฒ สงวนดีกุล  ผู้อำนวยการสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  สรุปเนื้อหาการบรรยาย    อาเชียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ASEAN (Association of […]