เทคนิคการพัฒนาตนเอง

October 30, 2014

เทคนิคการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม เนื้อหาโดยสรุป บรรยายโดย  อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน เราต้องมุ่งมั่นพัฒนา การ ชนะใจตน การรู้จักและเข้าใจความต้องการของชีวิต การ ชนะใจผู้อื่น เพื่อให้เกิดการยินยอมรับพร้อมสนับสนุน การทำความเข้าใจงานและการบริหารเวลาการจัดลำดับความสำคัญของงาน การทำความเข้าใจสถานการณ์ เพื่อพร้อมปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา องค์กรต้องปรับบตัวในศตวรรษ คือ ความรวดเร็ว ยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นยุคของการแข่งขันอย่างเสรี บริษัทต่างๆทั่งโลกสามารถเข้ามาค้าขายได้ ความคุ้มค่า เน้นเรื่องของ […]