»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
Jul 5th, 2013 by thanyaluk

นางสาลิตา   ศรีแสงอ่อน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เนื้อหาโดยสรุป

การนำเสนอเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ฟังโดยการพูดประกอบสื่อในระยะเวลาสั้น ๆ องค์ประกอบของการนำเสนอประกอบด้วย ผู้นำเสนอ (Presenter) เนื้อหา (Content) ผู้ฟัง (Audlence) ผู้นำเสนอจะต้องมีบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่น ประสบการณ์ การเตรียมตัว ความรู้ ความสามารถ สไตล์การนำเสนอ  เนื้อหาการสำเสนอ จะต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขั้นตอน ความยากง่าย ความน่าสนใจ สื่อประกอบ โสตทัศนูปกรณ์ ผู้ฟัง (Audlence) จะต้องมีความสนใจ ความรู้ ความเข้าใจ ความเกี่ยวข้อง ทัศนคติ การยอมรับ การเรียนรู้

การนำเสนอที่ดี จะต้องเรียนรู้จากข้อเท็จจริง เรียนรู้จากจำนวนตัวเลข เรียนรู้จากรูปภาพและวีดีโอ เรียนรู้จากคำอธิบาย เรียนรู้จากการแสดงการสาธิต เรียนรู้จากตัวอย่างหรือแบบจำลอง เรียนรู้จากการอภิปรายซักถาม เรียนรู้จากการวิเคราะห์ด้วยตนเอง

ขั้นตอนแบบรายงานข้อมูล (Information Format) ประกอบด้วย

1. กำหนดหัวข้อการนำเสนอ 2. กล่าวความเป็นมา 3. เนื้อหาที่จะนำเสนอ (Outline) 4. นำเสนอข้อมูล  5. ลำดับเหตุการณ์  6.  ยกตัวอย่างประกอบ  7.  สร้างความเข้าใจแบบง่าย ๆ  8. ใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบ 9. สรุปสาระสำคัญ Read the rest of this entry »

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
Jan 5th, 2010 by thanyaluk

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

เรื่อง  เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  

สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร       อ. นิพัทธ์ กานต์อัมพร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

                27  คน   

สรุปเนื้อหาการบรรยาย  

           เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique)  พื้นฐานการพูดเพื่อการนำเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับการนำเสนอ ความสำคัญของการนำเสนอ  คุณสมบัติของผู้นำเสนอที่ดี (ผู้นำเสนอต้องมี 4 ดี)  องค์ประกอบหลักของการนำเสนอ คือ ธรรมของการพูดและการนำเสนอ พูดแล้วมีคนฟังนั้นหายาก    พูดแล้วมีคนเข้าใจนั้นยากกว่า พูดแล้วมีคนเชื่อตาม นั้นยากที่สุด  ปฐมบทของการนำเสนอ ทักษะการพูดในที่ชุมชน ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของการนำเสนอ  ทักษะการเป็นผู้นำที่ดี ควรศึกษาหลักการและฝึกฝนขั้นตอนให้เกิดความชำนาญ คุณลักษณะของผู้นำเสนอ จะต้องมี บุคลิกภาพดี จิตใจดี เนื้อหาดี น้ำเสียงภาษาดี บุคลิกภาพดี  การแต่งกาย การแสดงออก ทางด้าน ภาษา ลีลา สายตา มือ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ คำที่ควรระวัง คือ คำแสลง คำเฉพาะ คำฟุ่มเฟือย คำไม่สุภาพ คำย่อ

Read the rest of this entry »

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa
© RMUTT