เตรียมงาน

February 7, 2012

ความสำคัญในการเตรียมข้อมูล

ความสำคัญในการเตรียมข้อมูล การที่จะทำสิ่งใดๆ ก็ตามจะต้องมีการเตรียมข้อมูลต่างๆ ไว้ เพื่อจะได้มีเนื้อหาไปแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำข้อตกลงกันในเรื่องใดๆ สิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมการก็คือ ประเด็นที่จะพูดคุย ข้อยุติที่ต้องการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้อย่างเป็นประสิทธิผล ดังนั้นการเตรียมข้อมูลจึงมีความสำคัญมาก นอกจากจะทำให้มีข้อยุติที่มีคุณภาพแล้ว ยังสามารถประหยัดเวลาลงไปได้เป็นอันมาก เราจะเตรียมข้อมูลอะไร อย่างไร เราต้องศึกษาวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งไว้ก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยน ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อมูลเชิงลึก (บางกรณีสำคัญมาก) ร่างกรอบและขอบเขตของข้อมูล ที่ได้ศึกษาวัตถุประสงค์ […]