เครื่องมือใน EDS

September 25, 2018

การประชุม EBSCO Annual Conferences 2018

แหล่งที่มาภาพ: www.stacksdiscovery.com/folio/ นางสาวชรินทิพย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม เป็นการสรุปผลงานและตัวFunctionใหม่ของบริษัท EBSCO ที่มีให้บริการ EBSCO Discovery Services (EDS) คือ การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงครั้งเดียว) จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. […]