องค์กรภาครัฐ

April 30, 2013

“การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ ”

นางศุภลักษณ์ สินมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป ดร.สุรชัย ศรีสุทธิยากร  โดยการบรรยาย เรื่อง “การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ” การทำงานในระบบราชการที่เปลี่ยนแปลงไป มียุทธศาสตร์ของประทศ กระทรวง และหน่วยงาน มีการทำคำรับรองการปฏิบัติงาน มีการประเมินการทำงานด้วยตนเอง การนำแนวคิดการบริหารที่ประสบความสำเร็จในภาคเอกชน เน้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การนำคิดด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการมาปรับใช้ในราชการ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล