ห้องสมุด

September 20, 2019

การปรับเปลี่ยนห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

  นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ สรุปรายละเอียดเนื้อหาการสัมมนา  “การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง” โดย รศ.ดร. สมศักดิ์ มิตะถา แนวทางที่จะนำทุกมหาวิทยาลัยสู่ทางรอดในศตวรรษที่ 21 1.  จะต้องผลิตบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ 2.  มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุน ส่งเสริม คณาจารย์ นักศึกษา เพื่อก้าวสูการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 3.  จะต้องสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ สร้างเทคโนโลยี […]
August 31, 2017

การปรับบทบาทของห้องสมุดให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย

นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป                บรรยายโดย รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน บทบาทของห้องสมุดจากอดีดถึงปัจจุบัน คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning and library) เพราะห้องสมุดเป็นศูนย์รวมความรู้ที่รวบรวมและจัดเก็บเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งห้องสมุดที่ดีจะต้องมีการบริการที่มีคุณภาพสูง มีสารสนเทศที่หลากหลาย และมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้สำหรับทุกเพศทุกวัย บทบาทของห้องสมุดต่ออนาคตของสังคมไทย เปิดโอกาสให้เข้าถึงความรู้เพื่อพัฒนาตนเองโดยการจัดอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น สอนการทำอาหาร อบรมการทำเกษตร บริการข้อมูลทางการเกษตร และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจชุมชน […]
April 8, 2016

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป               การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall) ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง แนวโน้มของห้องสมุดในยุค Digital Library, เรื่อง แนวทางการ Digitized […]
October 15, 2015

การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคใหม่

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป ในการอบรมมี 2 การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคใหม่ มีการจัดอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้ 1. การแนะนำการใช้งาน Infographic 2. ทรัพย์สินทางปัญญากับการบริการสารสนเทศ และการก้าวสู่ยุคการบริการแบบเปิด
October 18, 2012

การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

นางเยาวลักษณ์  แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป แนะนำการการคิดวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานรองรับประชาคมอาเซียน ในปี 2015 ช่วงเช้าได้มีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558 ซึ่ง วิทยากร โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก ซึ่ง ดร.รัฐได้กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมนั้นผู้บริหารห้องสมุดควรมีการวางแผนโดยใช้กลไกของการคิดเชิงกลยุทธ โดยจุดเริ่มของความคิดจะเริ่มจาก Paradigm หรือกระบวนทัศน์ แต่ท่านบอกว่า Paradigm นั้นถ้ามองง่ายๆ คือความเชื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดยให้แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ […]
February 13, 2012

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557 DOWNLOAD   Presentation1_ARIT_pongpith ดูเพิ่มเติมที่นี่