หัวหน้างาน

June 23, 2015

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคงานยุคใหม่

นางสาวปลื้มจิต   โสระเวช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรุปเนื้อหาโดย จากโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ กล่าวไว้ดังนี้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ทัศนคติสำคัญกับหัวหน้างาน เทคนิคการวิเคราะห์ที่ดี  หัวหน้างานกับการรู้จักคน 4 สไตส์ 4 รูปแบบในทางทางของ D I S C และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยของคนแต่ละสไตส์ ** ข้อคิด […]