สินทรัพย์

March 9, 2012

การสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets and Value Creation)

นพเก้า ห่อนบุญเหิม นักพัฒนาระบบราชการ 6ว ความสำเร็จขององค์กรในปัจจุบันมิได้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการผลิต (Production Process) และสินทรัพย์ประเภททุนด้านการเงิน (Financial Capital Assets) อีกต่อไป แต่ยังต้องอาศัยการสร้างคุณค่าจากสิ่งที่มองไม่เห็น (Invisible Values) หรือการสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) หมายถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร แต่จะแสดงรายการในงบดุลในหัวข้อ “สินทรัพย์อื่น”(ตามระบบบัญชีรูปแบบเดิม) ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดกับสินค้าและบริการ (Brand […]
March 8, 2012

Capital Charge

เรียบเรียงโดย ณัฏฐา พาชัยยุทธ นักพัฒนาระบบราชการ 7 สำนักงาน ก.พ.ร. นายทศพร ดิเรกสุนทร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณ บทนำ รัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปี เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและจัดการบริการให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากเงินงบประมาณในแต่ละปีมีจำกัดทำให้งบประมาณที่จะนำไปใช้ในการลงทุนของภาครัฐมีน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด หากรัฐบาลต้องการที่จะเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้น ก็ทำได้โดยการตัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นลง กู้เงินจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดก็คือ การขึ้นภาษี ดังนั้นการลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสินทรัพย์ จึงจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงและทำให้เสียโอกาสในการลงทุนตามนโยบายอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนทางสังคมที่สูงกว่าเอกสารฉบับนี้จึงขอนำเสนอ Capital […]