สถิติ

February 13, 2012

เอกสารประกอบการรายงาน

องค์ประกอบที่ 1 หมายเลขเอกสาร ข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 1.1-1-01 กรอบแผนอุดมศึกษาระยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1.1-1-02 แผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา10_2551-2554 1.1-1-03 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ 52-55                                  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ […]
February 7, 2012

โปรแกรมสนับสนุนการวิจัย

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นอกจากภารกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว งานวิจัยนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถหาได้สะดวกและราคาไม่แพงมากเหมือนที่ผ่านมา การแข่งขันอย่างเสรี ทำให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์อย่างสูงสุด  การวิจัยก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีโปรแกรมที่จะช่วยให้นักวิจัยทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เราลองมาดูกันว่าปัจจุบันโปรแกรมสนับสนุนการทำงานวิจัยมีอะำไรบ้าง โปรแกรมที่ใช้สนับสนุนโดยทั่วไปมีดังนี้ โปรแกรมทีั่่่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ web directory และ search engine ต่างๆ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สนับสนุนงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ บอกรับแตกต่างกันไปตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ เช่น IEEE […]