วิธีระบบ

February 6, 2012

วิธีระบบ (System Approach)

วิธีระบบ (System Approach)                 ระบบ หมายถึง วิธีการใดๆ ก็ได้ที่ได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อเป็นหลักให้สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (กานเย่ และบริกส์, 1974)                 ระบบ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันและต่างทำหน้าที่ของตนอย่างมีระเบียบ เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (สงัด อุทรานันท์, 2526)                 เราจะเห็นได้ว่า ระบบ จะประกอบไปด้วย สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง […]