รูปแบบกิจกรรมนักศึกษา

June 20, 2018

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 2

นางสาวจันทิมา  เจริญผล    ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชนกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรที่ทำงานด้านกิจการนักศึกษาได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อได้แนวคิดในการปฏิบัติงาน นายทองสุข สีลิด กำนัน ตำบลบึงกาสาม (ผู้นำชุมชน) บรรยายเรื่องมหาวิทยาลัยกับชุมชน กล่าวถึงปัญหาเพื่อต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยฯ นำไปสู่ทางแก้ไขของชุมชน ชุมชนได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล แต่ยังขาดความรู้ ความชำนาญ กระบวนการ เทคโนโลยี และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมบูรณาการ  จัดการปัญหาของชุมชน สร้างกระบวนการจัดการให้ประชาชนทำงานให้ง่ายขึ้น เช่นการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ […]