ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

March 1, 2016

การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32

นางสาววราภรณ์  จันทคัต ตำแหน่ง บรรณารักษ์ Workshop  on  UniNet  Network  and  Computer  Application  :  32nd WUNCA เนื้อหาโดยสรุป การสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  (UniNet)  เพื่อศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายฯ  ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ช่วงแรกของงานมีการกล่าวถึง แผนอุดมศึกษาระยะยาว  โดยจะเน้นการพัฒนาระบบ  “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”  ของอุดมศึกษา  อันได้แก่  […]