มารยาทการอยู่ร่วมกันในสังคม

September 13, 2011

มายาทการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม

เรื่อง                  มายาทการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม วันที่อบรม          วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม  2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร             ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปเนื้อหาการบรรยาย   การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับสังคม สังคมไทยเป็นสังคมที่ยังถือความเชื่อดั้งเดิมมาก พฤติกรรมหรือการแสดงออกต่อสิ่งที่รับรู้ รับเห็น จากบุคลิกภาพของคนในลักษณะต่างๆ พฤติกรรมที่จะแสดงความพึงพอใจหรือไม่พอใจ […]