มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน

July 30, 2013

การพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการเขียนแผนการตลาด

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการเขียนแผนการตลาด” แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจ   เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2556 โดยทีมวิทยากร คณาจารย์จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้คือ 1. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด 2. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางการตลาดให้เข้ากับสถานการณ์จริง 3. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติจริง สำหรับท่านที่สนใจสามารถเนื้อหาในการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ตัวอย่างแผนธุรกิจ มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน