ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

August 10, 2011

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เรื่องที่             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร          อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์  หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  มูลนิธิชัยพัฒนา สรุปเนื้อหาการบรรยาย   ส.ค.ส. ที่พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้พวกเราทุกปีในวันขึ้นปีใหม่ พระองค์ได้ทรงเตือนสติพวกเราคนไทยเป็นประจำทุกปี เช่น ส.ค.ส. ปี พ.ศ. 2547 […]