ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

April 7, 2015

AEC กับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานในไทย

นางสาววราภรณ์ จันทคัต ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมฯ  ครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแรงงานในไทยภายใต้การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ  AEC  (Asean  Economics  Community)  มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ AEC 1.1      ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบ่งเป็นสองภาคส่วน  คือ  ภาคการผลิต  และ  ภาคการตลาด 1.2      เป้าหมายของการรวมกลุ่ม  คือ  สร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน  […]
August 10, 2011

ทิศทางของเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

เรื่อง            ทิศทางของเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร        อ.สุภัฒ สงวนดีกุล  ผู้อำนวยการสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  สรุปเนื้อหาการบรรยาย    อาเชียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ASEAN (Association of […]