ประชาคมอาเซี่ยน

September 6, 2012

ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร” กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื้อหาโดยสรุป การศึกษาหาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่กว้างขึ้น ประเทศไทย 63 ล้านคน แต่เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ใหม่ที่เราจะอยู่กับโลกหรือขอบเขตอีก 585 หรือ 600 ล้านคน เราจะเป็นอย่างไร ที่สำคัญเราไม่ไปคนอื่นเขาก็มา ใครไปเห็นมาก ก็รู้มาก รู้มากก็เข้าใจปัญหาต่างๆได้มาก ก็สามารถชนปัญหาต่างๆได้มาก ดังนั้นประเทศไทยจะเข้สไปสู่อาเซี่ยนอยู่ท่ามกลางคน 585 ล้านคน อยู่ที่คนไทยจะสามารถรู้จักคน รู้จักพื้นที่่ […]