ทัศนคติ

January 5, 2010

การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       รศ.  จินตนา  บุญบงการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปเนื้อหาการบรรยาย   […]