ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์

April 17, 2012

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การคิดเชิงสังเคราะห์เพื่อความสำเร็จ ถือเป็นกระบวนการคิดที่ต้องมีการเรียบเรียงและจัดรวมเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ และการนำกระบวนการ การใช้เหตุผลมาใช้เป็นหลักการ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างการกำหนดเป้าหมาย และการคิดวิเคราะห์ ในการแก้ปัญหา หรือเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ กรอบแนวคิดใหม่ จะต้องมีหลักการพื้นฐาน มีการกำหนดเป้าหมายและมิติของเป้าหมายที่ควรบรรลุ ในการกำหนดมิติของเป้าหมาย ควรใช้พันธกิจเป็นที่ตั้ง แต่ควรพิจารณาในรูปแบบของ Looping Value Chain และมีกลไกและรูปแบบของการคิดวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ […]