ทักษะการคิดวิเคราะห์

August 6, 2014

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป ความคิดในเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นการคิดที่เชื่อมโยงในเชิงองค์รวมหรือภาพรวมเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมด ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกันอยู่ มีความสำคัญต่อการวางแผนงานและการดำเนินงานว่าจะดำเนินไปอย่างสัมพันธ์กันอย่างไร ส่วนความคิดในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เป็นวิธีการคิดที่มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ใช้เป็นตัวช่วยกำหนดว่าองค์กรควรจะมีเป้าหมายไปในทิศทางใดในอนาคต ลักษณะของความคิดประกอบด้วย ความคิดแบบแยกส่วน (Fractional Thinking) ความคิดในเชิงระบบ (Systems Thinking) ความคิดในเชิงองค์รวม (Holistic Thinking) […]