ทรัพย์สินทางปัญญา

October 15, 2015

ทรัพย์สินทางปัญญากับการบริการสารสนเทศ และการก้าวสู่ยุคการบริการแบบเปิด

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคใหม่ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการบริการสารสนเทศ และการก้าวสู่ยุคการบริการแบบเปิด สรุปรายละเอียดเนื้อหาอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคใหม่ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการบริการสารสนเทศ และการก้าวสู่ยุคการบริการแบบเปิดในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงบรรยายและเชิงปฏิบัติการ โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้กล่าวว่า การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันทำให้ผู้เป็นเจ้าของผลงาน สามารถค้นหาและพบเจอผลงานของตนเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน รวมถึงการแชร์ข้อมูลในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นั้นมักเป็นการแชร์ข้อมูลแบบเกินสมควร หากมีการแชร์ข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นการไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นนั้นสามารถทำได้อย่างไรบ้าง จากพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในยุคดิจิทัลนี้ได้กำหนดไว้แล้ว […]
August 10, 2011

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เรื่อง            เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร       ผศ. ดร. การดี   เลียวไพโรจน์  ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สรุปเนื้อหาการบรรยาย   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) […]